REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO FLINK – materiały do nauki norweskiego

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1 [Informacje o Sprzedawcy]

 1. Regulamin korzystania ze sklepu internetowego („Sklep”), znajdującego się pod adresem www.rettogslett.pl/flinkebook („Regulamin”), określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym zawierania umów kupna-sprzedaży.
 1. Sklep prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży przez internet ebooków, to jest elektronicznych egzemplarzy książek na nośniku w postaci pliku komputerowego udostępnianego Kupującemu przez Sprzedawcę, zwanych dalej: „eBookami”. Przez ebooki rozumie się wydania elektroniczne, e-wydania, książki cyfrowe, publikacje elektroniczne, mogące zawierać również elementy dodatkowe poza tekstami, w postaci plików MP3 (np. szkolenia), grafiki, jak i elementy interaktywne (np. hiperłącza).
 2. Sklep nie prowadzi sprzedaży egzemplarzy książek w formie papierowej.
 3. Sklep prowadzi działalność, o której mowa w ust. 2, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Sklep może prowadzić sprzedaż także na terenie innych państw.
 1. Właścicielem Sklepu jest Patrycja Ptaszek, zamieszkała w Gdańsku 80-176, ul. Krzysztofa Komedy 32/8, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Rett og slett Patrycja Ptaszek Nauka Języka Norweskiego” z siedzibą w Gdańsku 80-176, ul. Krzysztofa Komedy 32/8, NIP 587-155-48-62, REGON 221045224.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się przez pocztę elektroniczną: flinkebook@gmail.com, od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 § 2 [ebooki]

 1. Kupujący przed złożeniem zamówienia powinien dokładnie zapoznać się z opisem i informacjami o ebooku, widocznymi na stronie sklepu, w szczególności z zawartością, treścią, autorem, tematyką, liczbą stron oraz przeznaczeniem. Sprzedawca nie odpowiada za skutki niedopełnienia przez Kupującego powyższych obowiązków.
 1. ebooki udostępniane są w formie pliku komputerowego w formacie PDF oraz MP3.

§3 [Korzystanie ze Sklepu]

 1. Do korzystania ze Sklepu nie jest wymagana rejestracja. Konieczne są:
  • uprzednia akceptacja Regulaminu przez Kupującego oraz
  • zobowiązanie się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad przez Kupującego.
 1. W przypadku dokonania zakupu imię oraz adres e-mail Kupującego zostają zachowane i uzyskuje on status „Stałego Klienta”.
 1. Ze Sklepu może korzystać każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna lub osoba prawna.
 1. Kupujący, korzystając ze Sklepu, może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy, w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), informacji handlowej (w szczególności informacji o promocjach, wydarzeniach, nowych ebookach, nowych funkcjonalnościach Sklepu lub innych towarach lub usługach oferowanych przez Sprzedawcę lub podmioty z nim współpracujące, innych portalach/serwisach internetowych prowadzonych przez Sprzedawcę lub podmioty z nimi współpracujące), na podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia adres e-mail oraz przez indywidualne komunikaty kierowane poprzez Sklep do nieokreślonej liczby Kupujących. Zgoda ta może być odwołana w każdym czasie przez wiadomość e-mail wysłaną do Sprzedawcy lub przez kliknięcie na link znajdujący się w e-mailu od Sprzedawcy pod taką informacją handlową.

 

§4 [Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu]

1.Do korzystania ze Sklepu wymagane są:

 • dostęp do internetu;
 • poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookies
 • włączona obsługa cookies oraz JavaScript;
 • czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

2.Do korzystania ze Sklepu wymagane są:

a. w przypadku, gdy są one udostępniane w formie pliku komputerowego w formacie PDF – posiadanie programu obsługującego takie pliki (np. Adobe Reader) w wersji nie niższej niż 5.0;

b. w przypadku, gdy ebook zawiera też pliki MP3 – posiadanie programu odtwarzającego MP3;

oraz umiejętność korzystania z tych programów.

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Kupującego do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy Kupujący niepoprawnie skonfigurował lub nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i wskutek tego nie dochodzą wiadomości e-mail od Sprzedawcy do Kupującego lub od Kupującego do Sprzedawcy.

§5 [Autorskie prawa majątkowe. Ochrona treści na stronie Sklepu]

 1. ebooki stanowią utwory w myśl ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) i podlegają ochronie przewidzianej w tym przepisie.
 1. Autorskie prawa majątkowe do ebooków przysługują Sprzedawcy, zaś autorskie prawa osobiste – ich autorom.
 2. Kupno ebooka nie daje Kupującemu żadnych autorskich praw majątkowych ani osobistych do ebooka. Wywołuje dokładnie taki sam skutek jak zakup egzemplarza zwykłej książki – Kupujący nabywa jedynie egzemplarz książki, a nie jakiekolwiek prawa autorskie do niej. Kupujący może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb, zachować w pamięci komputera, wydrukować, a także sporządzić jedną kopię zapasową ebooka, jeśli jest to niezbędne do korzystania z ebooka, przy czym kopia ta nie może być używana równocześnie z ebookiem.
 1. W szczególności Kupującemu nie wolno:
  a. Zwielokrotniać ebooka lub dokonywać jego rozpowszechniania (zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej).b. Udostępniać ebooka jakimkolwiek innym osobom; zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.c. Najmować i użyczać ebooka; zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.d. Ingerować w treść i zawartość ebooka.e. Usuwać zabezpieczenia i oznaczenia naniesione na ebooku.
 2. . Do ebooków nie stosuje się przepisów ustawy, o której mowa w ust. 1, o dozwolonym użytku, ponieważ stanowią one programy komputerowe (art. 77 prawa autorskiego).
 3. 6. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do ebooka osoba, która dopuściła się naruszenia (także Kupujący), zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 5-krotnej wysokości ceny brutto tego ebooka za każdy zwielokrotniony, rozpowszechniony lub udostępniony, najęty lub użyczony egzemplarz eBooka. Nie wyłącza to prawa Sprzedawcy do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej, jeśli wyrządzona mu szkoda przewyższa wysokość kary umownej.

ROZDZIAŁ II. ZAWIERANIE UMÓW KUPNA-SPRZEDAŻY

 

§ 6 [Ceny ebooków]

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ebooków oraz cen eBooków znajdujących się na stronie Sklepu oraz przeprowadzenia i odwoływania wszelkich rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

§ 7 [Złożenie zamówienia]

1. Kupujący może złożyć zamówienie w ten sposób, iż wyszuka interesujący go ebook, kliknie na przycisk „Dodaję do koszyka” i następnie prawidłowo wypełni formularz zamówienia.

2. Doręczenie formularza zamówienia Sprzedawcy przez Kupującego oznacza złożenie przez niego oferty kupna, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ebooka w tym zamówieniu wskazanego.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub niezrozumiałego wypełnienia formularza przez Kupującego, w takim wypadku zamówienia nie będą realizowane. Prawidłowe wypełnienie formularza oznacza, iż Kupujący powinien uzupełnić wszystkie rubryki oznaczone jako pola obowiązkowe, a dane powinny być zgodne ze stanem rzeczywistym.

4. Sprzedawca dokonuje przyjęcia zamówienia w momencie zapłaty za ebooki na stronie Sklepu poprzez PayU. Z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę następuje zawarcie umowy kupna-sprzedaży.

§ 8 [Cofnięcie i zmiany w zamówieniu]

1. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie do momentu jego złożenia.

§ 9 [Rozpoczęcie realizacji zamówienia, zapłata Ceny]

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  a) dodanie do koszyka produktu
  b) wybór rodzaju dostawy
  c) wybór rodzaju płatności
  d) złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego lub przy płatnościach kartą od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
 5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego.
 6. Realizacja zamówienia Klienta za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 7. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Sprzedawcę jest uprzednia zapłata Ceny przez Kupującego.
 8. Datą zapłaty jest data otrzymania przez Sprzedawcę informacji o zaksięgowaniu wpłaty przez PayU SA.
 9. Ceny ebooków prezentowanych na stronie internetowej Sklepu podane są w polskich złotych. Cena podana przy ebooku jest wiążąca od chwili zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
 10. Kupujący może dokonać zapłaty za ebooki tylko z wykorzystaniem systemu PayU obsługiwanego przez firmę PayU SA. W takim wypadku Kupujący obowiązany jest zapoznać się z regulaminem płatności PayU SA znajdujący się pod adresem: http://www.payu.pl/regulaminy-i-materialy-informacyjne,7690.html.
 11. Kupujący obowiązany jest podać dokładnie ten tytuł wpłaty, który wyświetli się na stronie po kliknięciu przycisku „Płacę”, bez jakichkolwiek modyfikacji. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwie podanego tytułu wpłaty przez Kupującego.
 12. Wszelkie koszty zapłaty (w tym koszty przelewu transgranicznego) obciążają Kupującego.

§ 10 [Realizacja zamówienia]

1. Z chwilą zaksięgowania zapłaty Ceny na e-mail podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia wysyłany jest e-mail z linkiem do specjalnej strony Sklepu. Na tej stronie uwidocznione są wszystkie ebooki zakupione przez Kupującego. Przy każdym tytule podany jest indywidualny link do pobrania danego eBooka, zwany dalej „Linkiem”.

2. Link jest aktywny tylko przez 24 godziny od momentu zakupu. Ma to na celu zapobieżenie np. wystawianiu linków na forum, sprzedaży go innym osobom. W związku z tym Kupujący obowiązany jest dokonać pobrania pliku w tym czasie.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezastosowanie się Kupującego do wymogu z ust. 2, jak i też za zbyt wolne łącze Kupującego, uniemożliwiające pobranie pliku w terminie wskazanym w ust. 2.

4. W przypadku gdy Kupujący nie dokona pobrania pliku z zakupionym eBookiem w terminie, o którym mowa w ust. 2, a mimo to, chce pobrać ebooka, zobowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą,

5. Po pobraniu pliku z zakupionym eBookiem Link staje się nieaktywny, a zamówienie zostaje uznane jako zrealizowane. Podstawą do ustalenia, czy eBook został prawidłowo pobrany, jest tylko i wyłącznie zapis w systemie informatycznym Sklepu, że transmisja pliku została zrealizowana pomyślnie, bez względu na to, kto dokonał faktycznie pobrania poprzez Link.

6. W przypadku nieotrzymania e-maila, o którym mowa w ust. 1, Kupujący w pierwszej kolejności jest obowiązany sprawdzić folder „spam”, w celu ustalenia, czy nie znajduje się w nim e-mail. Jeśli taki e-mail nie znajduje się w folderze „spam”, Kupujący obowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą i podać e-mail podany w formularzu zamówienia oraz przedstawić dokument potwierdzający zapłatę Ceny (wydruk z konta bankowego itd.). Kupujący jest obowiązany postępować zgodnie ze wskazówkami Sprzedawcy na każdym etapie wyjaśniania zaistniałej sytuacji, aż do jej rozwiązania.

7. Kupujący nie ma prawa udostępniać Linku innym osobom. W przypadku naruszenia tego obowiązku Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną według zasad określonych w § 5 ust. 6.

§ 11 [Faktura]

1. Na żądanie Kupującego zostanie mu wystawiona faktura VAT.

2. Kupujący, który chce otrzymać fakturę VAT, obowiązany jest podać prawidłowo wszelkie wymagane przez przepisy prawne dane do faktury, najpóźniej w momencie składania zamówienia.

3. Faktura wystawiana jest w formie elektronicznej, do 7 dni od chwili udostępnienia Linku, chyba że przepisy szczególne nakazują inny termin. Faktura w formie elektronicznej będzie wysyłana jako załącznik na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

4. Jeśli Kupujący chce otrzymać fakturę VAT w formie papierowej, to chęć jej otrzymania powinien zgłosić na adres: flinkebook@gmail.com.

ROZDZIAŁ III. PRAWO ODSTĄPIENIA, ZWROTY, REKLAMACJE

§ 12 [Prawo odstąpienia od umowy]

1. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

ROZDZIAŁ IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 14 [Ochrona danych osobowych]

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod tym adresem.

ROZDZIAŁ V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

§ 15 [Odpowiedzialność Sprzedawcy]

 1.  Sprzedawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z:
  a) Niedostosowania się Kupującego do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Sprzedawca się posługuje
  b) Braku możliwości dostępu do Sklepu wynikającego z przyczyn od Sprzedawcy niezależnych; w tym uniemożliwienia dostępu do Sklepu przez podmiot świadczący usługi telekomunikacyjne lub podmiot świadczący usługi hostingowe.
  c) Siły wyższej.
  d) Awarii, przyczyn leżących po stronie access providerów, dostawców internetu, dostawców serwerów, awarii sprzętu lub oprogramowania Kupującego.
  e) Niezamierzonych błędów czy luk bezpieczeństwa w oprogramowaniu Sklepu.
  f) Błędów czy luk bezpieczeństwa w użytej technologii, zarówno w oprogramowaniu serwerów internetowych, jak i w oprogramowaniu Sklepu.
  g) Niewłaściwego korzystania ze Sklepu przez Kupującego; niezastosowania się do treści zamieszczonych w Sklepie.
  h) Przerwy technicznej w funkcjonowaniu domeny, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Sklepu.
  i) Złośliwej lub naruszającej prawo działalności użytkowników internetu czy korzystających ze Sklepu.
  j) Naruszenia innych postanowień Regulaminu przez Kupującego.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Kupujący.
 3. W sytuacji aktualizowania oprogramowania (w tym także wprowadzania nowych funkcjonalności) oraz prac konserwacyjnych Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia działania Sklepu lub niektórych jego funkcji. Zamówienia złożone w tym czasie będą realizowane po zakończeniu procesu aktualizacji lub prac konserwacyjnych.

ROZDZIAŁ VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16 [Postanowienia końcowe]

 1.  Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie wszystkim Kupującym na stronie internetowej: http://rettogslett.pl/flinkebooki/  w taki sposób, aby Kupujący przed zawarciem umowy mógł pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać treść Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje. W przypadku wątpliwości co do interpretacji postanowień Regulaminu Kupujący może zwrócić się o wyjaśnienie do Sprzedawcy.
 2.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej:  ttps://rettogslett.pl/regulamin/ . Zmiana nie dotyczy zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu – do zamówień tych, a także wszelkich skutków prawnych z nich wynikających (w szczególności praw konsumenta) stosuje się przepisy dotychczasowe.
 3.  Prawem właściwym dla umowy kupna-sprzedaży jest prawo polskie.
 4.  Do wszelkich sporów wynikłych z niniejszego Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z umów kupna-sprzedaży, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Sprzedawcy, chyba że Kupujący jest konsumentem – wówczas właściwy jest sąd wedle właściwości ogólnej.
 5. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Kupujący jest osobą fizyczną, która nabywa ebook w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego),w szczególności art. 384-3854 Kodeksu cywilnego.
 6. Do korzystania ze Sklepu mają zastosowanie przepisy ustawy z 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204), zaś do umów kupna-sprzedaży ebooków – przepisy prawa cywilnego o umowie sprzedaży.
 7. Regulamin wchodzi w życie od dnia 20.10.2018 r.